Studiebegeleiding

Leren studeren met plezier

Via het boekje 'Leren studeren met plezier' helpen we de leerlingen op weg om te plannen, mindmaps te maken, teksten te structuren, examens voor te bereiden, studietips aan te leren,... Kortom kennis te verwerken en meer leerzelfstandigheid te verwerven.

In het eerste jaar worden bovengenoemde stappen in het leerproces aangereikt vanuit de verschillende vakken verspreid over het ganse schooljaar. Zo kunnen leerlingen hun eigen leermethode verbeteren en ontwikkelen.

Leerstoornissen en -problemen

Dyslexie of leesstoornissen, dysorthografie of schrijfstoornissen, dyscalculie of rekenstoornissen, ADD of concentratieproblemen... Leerstoornissen komen vaak voor. Wetenschappelijk onderzoek wees uit dat vroegtijdige hulp en (school)begeleiding leerlingen met leerstoornissen de meeste kans op succes bieden.

Om hieraan tegemoet te komen heeft de school een stappenplan ontwikkeld en een basisfaciliteitenplan uitgewerkt. Indien nodig wordt in het tweede jaar een persoonlijk faciliteitenplan uitgewerkt.

Een vertrouwensrelatie tussen leerling en leerkracht, meer tijd bij grote toetsen en examens, mondelinge toelichting bij schriftelijke examens, werken met Sprint e.d. zijn enkele voorbeelden van afspraken binnen ons handelingsplan.

Studiekeuze

Een studierichting kiezen die beantwoordt aan de talenten en interesses is geen gemakkelijke opdracht. Leerlingen moeten daarom leren kiezen, leren nadenken over wat ze willen en kunnen. Maar voor deze moeilijke taak staan ze niet alleen. Het leerkrachtenteam en het CLB ondersteunen de leerlingen hierin door het aanreiken van een werkboek, uitleg over de structuur in het secundair onderwijs, een doorschuifdag naar de tweede graad in de Bovenbouw,...

De leerlingen in het tweede jaar van het Beroeps Voorbereidend Leerjaar maken op hun beurt tijdens een projectweek kennis met uiteenlopende beroepenvelden om zo veel mogelijk ervaring op te doen. Zo leren ze aanvoelen wat ze nu echt graag wel of niet doen.

Avondstudie

We zijn begaan met de studieplanning en -resultaten van onze leerlingen. Een goede leermethode, maar vooral ook regelmaat liggen aan de basis van de persoonlijke verwerking van de leerstof.

We bieden de leerlingen daarom de kans om na afloop van de lessen op school te studeren en taken te maken. De avondstudie vindt elke avond plaats (behalve op woensdag) van 15.50 uur tot 17.00 uur.

Huiswerkklas

Voor leerlingen die door omstandigheden thuis geen of onvoldoende steun krijgen bij het studeren/huiswerk en die zelf over onvoldoende mogelijkheden beschikken om zelfstandig aan de slag te gaan, is er de huiswerkklas. Hier worden de leerlingen gedurende 6 weken intensief begeleid door een leerkracht om nadien zelfstandig aan de slag te gaan. De focus ligt op het aanreiken van studietips en het leren plannen en organiseren van het schoolwerk. Om deze aanpak optimaal te laten verlopen, beperken we ons tot 6 leerlingen per huiswerksessie. De huiswerkklas wordt 4 maal per jaar georganiseerd en dit op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag telkens van 15.50 uur tot 17.00 uur. Leerlingen uit het eerste jaar krijgen voorrang om zich hiervoor in te schrijven.

Begeleiding anderstaligen en inhaallessen

Leerlingen die niet als moedertaal het Nederlands hebben, kunnen tijdens de middagpauze extra begeleiding krijgen.

Voor de vakken wiskunde en Frans worden doorheen het schooljaar inhaallessen georganiseerd. Deze lessen zijn 1 keer in de week telkens van 15.50 uur tot 16.30 uur.

Socio-emotionele begeleiding

Een school is meer dan een leerschool. Ze is ook een leefschool. Elke jongere is immers meer dan een leerling. Hij leeft en leert in andere contexten: het gezin, de hobby's, de vrienden, maatschappelijke en culturele ontwikkelingen...

Soms worden het welbevinden en het leren van de leerling bemoeilijkt of verhinderd door gebeurtenissen of moeizame relaties (binnen of buiten klasverband). Op zulke momenten is een degelijke socio-emotionele begeleiding via de klastitularis, vakleerkracht, leerlingbegeleiding of het CLB een belangrijke ondersteuning en een manier om het functioneren en/of de leerresultaten van de leerling opnieuw op het juiste spoor te krijgen.

De CLB-verantwoordelijke is elke dinsdagvoormiddag op school aanwezig. U kunt de verantwoordelijke bereiken via smartschool of telefonisch een afspraak maken met de school.